GURDASPUR CENTRE

                                           GURDASPUR TIME TABLE                                                                                                      27 MARCH 2017 TO 02 APRIL 2017
DAYS/DATES
BATCH-1
9:30 am
BATCH-2     10:00 am
BATCH-3
11:30 am
BATCH-4
1:00 pm
BATCH-5
3:00 pm
BATCH-6
4:00 pm
MON
27-MAR 2017
9:30-10:30
Cureent Affair
10:30-12:00
Reasoning
10:00-11:00
English
 11:00-12:30 
Jishant(Math)
11:30-12:30
Gk
12:30-2:00
Jishant(math) 
1:00-2:00
English
2:00-3:30 
Reasoning
3:00-4:00  
Current Affair
4:00-5:30   
Reasoning
FRESH
28 MARCH

TUE
28-MAR 2017
9:30-11:00  Reasoning   11:00-12:00  English 10:00-11:30
Math(Jishant)
 11:30-12:30
Current Affair
11:30-12:30
Computer
12:30-2:00
Math (Jishant)
1:00-2:30  Reasoning   2:30-3:30    Current Affair
3:00-4:00
English
4:00-5:30
Reasoning
4:00-5:15
Math(Avishek)
5:15-6:30
GK
WED
29- MAR-2017
9:30-11:00  Math(Jishant) 11:00-12:00 GK 10:00-11:00 English  11:00-12:30 Reasoning 11:30-1:00  Math(Avishek) 1:00-2:00    GK 1:00-2:00   English 2:30-3:30   Reasoning
3:00-4:30
Math(Jishant)
4:30-5:30
GK
4:00-5:00
English
5:00-6:30
Math(Avishek)
THU
30-MAR-2017
9:30-10:30
GK
10:30-12:00
Math(Jishant)
10:00-11:30
Reasning
11:30-12:30
GK
11:30-1:00
Math(Avishek)
1:00-2:00
GK
3:00-4:00
Computer
4:00-5:30
Math(Avishek)
4:00-5:30
Math(Avishek)
5:30-6:30
English

FRI
31-MAR-2017
9:30-11:00
Math(Jishant)
11:00-12:00
        GK
10:00-11:30
Reasning
11:30-12:30
     English
11:30-1:00
Math(Avishek)
1:00-2:00
         English
3:00-4:00
GK
4:00-5:30
      Reasoning
4:00-5:30
Math(Avishek)
5:30-6:30
English

SAT
01-APRIL-2017
9:30-11:00
Math(Jishant)
11:00-12:00
GK
10:00-11:00
GK
11:00-12:30
MATH(Jishant)
11:30-1:00
Math(Avishek)
1:00-2:00
GK
3:00-4:30
English
4:30-5:30
Math(Avishek
4:00-5:00
GK
5:00-6:30
Math(avishek)

SUN
02-APRIL-20176 comments:

Google+